Устав

У С Т А В
на
СДРУЖЕНИЕ „МЕТАМОРФОЗИ”

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1 (1) Сдружение с нестопанска цел с наименование „Метаморфози“, наричано по-долу за краткост “Сдружението”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(2) Сдружение с нестопанска цел – е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на самостоятелното юридически лице.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2 (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието „Матаморфози“ , което може допълнително да се изписва на английски език по следния начин: “Metamorphosеs”.

(2) Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано Сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъде посочвани в документите от кореспонденцията на Сдружението.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл. 3 Седалището и адрес на управление на Сдружение „Метаморфози“ е: гр. София, 1505, общ. Оборище, ул. „Мърфи“ № 16, ет. 3, ап. 8

СРОК

Чл. 4 Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ЦЕЛИ

Чл. 5 Основни цели на Сдружението са:

 1. Да насърчава, развива и подпомага културната, образователната и практическата дейност на гражданите, да повишава обществения интерес към културния живот.
 2. Да насърчава, развива и разпространява както вербалните, така и в часност невербалните театрални форми.
 3. Да подпомага за популяризирането и разпространението на различните форми на култура и изкуство сред българската и чуждестранна публика и да стимулира по този начин алтернативни видове туризъм.
 4. Да изгражда устойчиво потребителско съзнание у гражданите.
 5. Да обединява, представлява и защитава творческите, професионалните и социалните интереси на своите членове, както и да подобрява обмена на информация и опит между членовете на Сдружението и сходните български и чуждестранни организации, да сътрудничи за реализирането на общи проекти и програми със съответните организации.
 6. Да създава условия за информационно осигуряване на гражданите и за повишаване на професионалната квалификация на своите членове.
 7. Да съдейства за утвърждаване на социални условия и принципи за зачитане и защита на човешките права и интереси; да подпомага гражданите при защита на техните права и интереси и при достъпа до правосъдие.
 8. Да подпомага деца на социално слаби семейства, инвалиди и деца с починали родители, да повишава качеството на живот на деца, младежи и възрастни в лечебни заведения и санаториуми чрез средствата на културата и изкуството.
 9. Социализация на младите хора, работа върху личностното им развитие, развитие и утвърждаване на културните и духовните ценности на обществото;
 10. Да подпомага образованието на младите хора в сферите на културата, изкуството и устойчивото развитие.
 11. Да съдейства за опазване на околната среда и на българските национални паметници, ценности и традиции, както и за изграждането на нови пространства за изкуство и култура.
 12. Да подпомага за развитието и популяризирането на нови съвременни визуални и сценични форми на изкуство.
 13. Да обогатява културата на общността с общоевропейските и световни ценности и да насърчава различните национални, етнически, религиозни и социални групи, населяващи региона, към общуване, междукултурно приобщаване и взаимен обмен на опит, идеи и добри практики.
 14. Да подпомага създаването на благоприятна среда за обмен на знания и опит между поколенията всферата на изкуството, културата, туризма и екологията.
 15. Да подпомага образователната квалификация и професионалната реализация на дейци в културната област да развиват самостоятелна дейност.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ                 

Чл. 6 За постигането на своите цели Сдружението използва следните средства:

 1. Организиране и участие в симпозиуми, семинари, лекции, национални и регионални конференции със или без международно участие, конкурси, изложби, беседи, фестивали, концерти, шоу-програми, форум театър и други мероприятия в областта на различните театрални и кино дейности, които способстват за постигане на целите на Сдружението.
 2. Поставяне на театрални постановки и тяхното представяне пред българска или чуждестранна публика.
 3. Установяване на контакти, обмяна на опит и информация с професионални, културни и други сходни организации, участие по покана или по собствена инициатива при разработването на проекти.
 4. Установяване на контакти с организации и лица, чиято активност се включва в проблемната сфера на организацията.
 5. Създаване и разпространение на печатни материали, филми и радиопрограми по проблемите на Сдружението.
 6. Организиране и финансиране на други позволени от закона дейности, свързани с целите на Сдружението.
 7. Планиране и провеждане на образователни инициативи.
 8. Изграждане на разнообразие от онлайн и офлайн платформи за постигане на целите на Сдружението.
 9. Обосновани предложения за допълнения и промени в учебните програми на средните и висшите учебни заведения, институтите за следдипломна квалификация в съответствие със съвременните изисквания.
 10. Изграждане и поддържане на Школа по танци, пантомима и театрално изкуство, в която се организират и провеждат обучения за хора от различни възрасти.
 11.  Провеждане на проекти, свързани с младежка дейност, екология, спорт, различни

видове туризъм и социална дейност.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 7 Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва имуществото си за осъществяване на целите, за които се създава.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 8 Предметът на дейност на Сдружението включва съвкупността от всички нестопански средства, позволени от закона, разбирани като отделни действия, пряко или косвено насочени към постигането на нестопанските цели на Сдружението.

 1. ЧЛЕНСТВО

         ЧЛЕНСТВО

Чл. 9 (1) Членуването в Сдружението е доброволно, без ограничения по отношение на националност, етническа принадлежност, политически убеждения, раса, пол и религия.

(2) Член на Сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя изцяло идеите, целите на Сдружението, средствата за тяхното постигане и изпълнява неговия Устав и е прието за член по установения ред.

(3) Член на Сдружението може да бъде всяко физическо лице, навършило 18 години, което споделя изцяло идеите, целите на Сдружението, средствата за тяхното постигане и изпълнява неговия Устав и е прието за член по установения ред.

ВИДОВЕ ЧЛЕНСТВО

Чл. 10 (1) В Сдружението съществува три вида членство:

А/ Пълноправно;

Б/ Асоциирано;

В/ Почетно.

(2) Пълноправни членове са онези членове, които са приети по установения в Устава ред като такива.

(3) Асоциирани членове са онези членове, които съдействуват за постигане на целите на Сдружението, но по обективни фактически или юридически причини не могат да имат статут на пълноправни членове.

(4) Почетни членове на Сдружението могат да бъдат физически лица от страната и чужбина, които имат съществен принос за постигане целите на Сдружението.

(5) Асоциираните и почетните членове на Сдружението имат всички права на пълноправни членове, с изключение на правото да бъдат избирани в управителните органи на Сдружението. Те имат право на съвещателен глас при гласуване в Общото събрание.

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.11 (1) Членството в Сдружението е доброволно.

(2) Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението.

(3) Управителният съвет внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на Общото събрание. Нови членове в Сдружението се приемат с мнозинство от две трети от състава на Управителния съвет. Решението се вписва в протоколната книга на Управителния съвет, а името на новоприетия член – в списъка на членовете на Сдружението.

(4) Членството се придобива от датата на решението на Общото събрание.

(6) Управителният съвет може да приеме за почетни членове физически лица, които симпатизират на целите на Сдружението и допринасят за неговото благополучие. При желание от тяхна страна, те имат право да участват в заседанията на Управителния съвет и при гласуванията с право на съвещателен глас.

(7) До утвърждаването им от Общото събрание новоприетите от Управителния съвет членове се ползват с правата на пълноправни членове, но с право на съвещателен глас в Общото събрание.

(8) Лицата – учредители /вписани в протокола от Учредителното събрание и подписали настоящия Устав при неговото приемане/ се считат за пълноправни членове на Сдружението по право.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 12 Членовете на Сдружението имат следните права:

 • да бъдат информирани и да участват в дейността на Сдружението и в работата

на Общото събрание;

 • да избират и да бъдат избирани в неговите органи на управление;
 • да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с

упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи и да полагат труд по неговото поддържане и опазване;

 • да участват в обсъждането на всички въпроси, свързани с дейността на

Сдружението, свободно да правят предложения и да изразява мнението си;

 • да участват и да се ползват от всички мероприятия, организирани от

Сдружението;

 • да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението, съгласно

разпоредбите на този Устав;

 • по пълномощие да представляват Сдружението в обсъждания, кръгли маси,

конференции и други подобни форуми;

 • да получава експертни консултации;
 • да поставят за обсъждане проблемите от общ интерес, както и да предлагат

инициативи от страна на Сдружението в защита на интересите му;

 • да търсят защита по проблеми, свързани с осъществяването на тяхната дейност

като членове на Сдружението;

 • при невъзможност да присъстват имат право да овластят трето лице, членуващо

в Сдружението, да упражнява техните права при гласуване в Общото събрание, но не повече от два пъти годишно;

 • да напускат Сдружението по свое собствено желание.

 

Чл. 13 Членовете на Сдружението са длъжни:

 • да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на

ръководните органи на Сдружението;

 • да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на

целите му;

 • да издигат авторитета на Сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото

имущество, да полага грижи за стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението;

 • и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите на

Сдружението и го злепоставят;

 • да не използват по никакъв начин авторитета и дейностите на Сдружението за

облагодетелстване на други физически или юридически лица, без изрично упълномощаване от страна на Управителния съвет;

 • да проявяват инициатива, за да се информират относно дейностите на

Сдружението;

 • да остават свои координати за връзка и при промяна своевременно да

уведомяват съответните органи на Сдружението.

Чл. 14 Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 15 Членовете на Сдружението имат право да овластят трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.

Чл. 16 За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

         ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 17 (1) Членството в Сдружението се прекратява:
– с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на Сдружението;
– със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респективно прекратяване юридическото лице на член на Сдружението;
– с изключването;

– при с прекратяването на юридическото лице – член на Сдружението;

– при отпадане.

 

(2) Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Общото събрание по предложение на управителния съвет, когато:
– нарушава предвидените в чл. 13 задължения;
– извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в Сдружението несъвместимо;

– провежда политическа дейност или агитация в рамките на или чрез Сдружението;

– при системни и груби нарушения на Устава и / или на вътрешните правила и / или на утвърдените в Сдружението етични и морални правила;

– при накърняване интересите или обществения престиж на Сдружението;

– при злоупотреба с имуществото на Сдружението и финансовите спекулации.

 

(3) При маловажни случаи на нарушения по чл.13 Управителният съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложението за изключване.

 

(4) Решението за изключване на член на Сдружението се взема от Управителния съвет по мотивирано искане на Председателя и / или Заместник Председателя и / или 1/3 от членовете на УС и / или 1/3 от членовете на Сдружението. Лицето, чието изключване се иска, има право да изкаже своите възражения пред Управителния съвет. Решението за изключване се взема с мнозинство от 2/3 от членовете на състава на Управителния съвет. Членството се счита за прекратено след решението на Управителния съвет. Решението на Управителния съвет може да се обжалва пред Общото събрание, което взема решение с обикновено мнозинство. Решението на Общото събрание е окончателно.

 

(5) Отпадането на членство е налице, когато има системно неучастие в дейността на

Сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет с протокол и с надлежно решение се прекратява членството.

(6) Всеки член на Сдружението може да го напусне с молба, в която посочва причините за напускането си.

 

(7) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и Сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от Общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към Сдружението се извършва прихващане от вземанията му от Сдружението.

 

(8) При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на на-правените имуществени вноски.

 

 

 • ИМУЩЕСТВО

         ИМУЩЕСТВО

Чл. 18 Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, движимо и недвижимо имущество, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА НА СДУЖЕНИЕТО

Чл. 19 (1) За осъществяване на своята дейност и постигане на целите си, Сдружението

набира финансови средства и формира имущество от следните източници :

 1. Доброволни вноски;
 2. Дарения, завещания от членовете на Сдружението, както и от български и чуждестранни физически и юридически лица, спонсорства, безвъзмездни помощи, финансиране на проекти;
 3. Средства по различни национални и международни програми за финансиране на гражданското общество, грантове на български и международни фондации и сдружения в конкорданс с целите, посочени в Устава на Сдружението.
 4. Приходи от участие в прояви, проекти, целеви програми и други дейности, свързани с целите на Сдружението;
 5. Приходи от допълнителна стопанска дейност, свързана с целите на Сдружението;
 6. Предоставени средства от държавата, общините и други финансиращи институции;
 7. Приходи от управлението на собственото имущество, реклама, награди, акции и

кампании за набиране на средства, постъпления от консултации и други услуги.

 1. Приходи от обучителна, издателска и друга дейност свързана с целите на Сдружението.
 2. Приходи от туристическа и екскурзоводска дейност.
 3. Други приходи, осъществени по начин, позволен от закона.

 

(2) По решение на Общото събрание членовете на Сдружението могат да правят целеви

вноски за постигане на цел, определена с устава или с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 от членовете на Сдружението.

 

(3) Членовете на Сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

 

(4) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 3 се определя от Общото събрание на Сдружението.

 

(5) Сдружението в лицето на представляващите го, съгласно Устава, може да получава

средства по сключени договори за дарение, спонсорство, съвместна дейност и други договори с физически и юридически лица.

(6) Разходването на средствата на Сдружението се осъществява в рамките на целите,

посочени в Устава и по утвърден от Общото събрание годишен бюджет.

 

Чл. 20 Всички приходи на Сдружението, независимо от техния характер и източник, се

включват в неговото имущество и служат за осъществяването на неговите цели. Приходите на Сдружението не могат да се разпределят като печалба между неговите членове.

 

Чл. 21 С решение на Управителния съвет Сдружението може да образува целеви фондове за финансиране на отделни прояви и програми.

 

Чл. 22 Сдружението отговорят с имуществото си за поетите от него задължения.

Сдружението е самостоятелно юридическо лице, което не отговаря за задълженията на своите членове, както и на дружествата, в които те имат участие.

 

Чл. 23 (1) Имуществото на Сдружението се влага в банкови депозити, ценни книжа,

търговски дружества, недвижими имоти и/или по друг подходящ начин. Вложенията трябва да бъдат сигурни и да гарантират достатъчен доход за запазване и увеличаване на имуществото, като се държи сметка на целта на Сдружението.

 

(2) За постигане на целите си, за съхраняване и увеличаване на имуществото си

Сдружението може да сключва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава вещни права, ценни книжа, права на интелектуална собственост.

 

(3) Сдружението може да се учредява и участва в търговски дружества и сдружения в страната и чужбина, да инвестира в страната и чужбина, да открива представителства.

           

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 24 (1) За осъществяване на определените в Устава цели и средства Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност – свързана с предмета на дейност, която не е забранена от закона, като използва прихода за постигане на определената в Устава цел.

(2) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, както следва: издателска дейност, туристическа дейност, консултантска дейност, образователна и обучителна дейност, информационна дейност, рекламна дейност, изложбена дейност, маркетингова дейност, организиране на публични прояви, покупка на стоки с цел продажба, производство на рекламни и информационни материали и други предмети, както и изработване и продажба на сувенири; управление, придобиване, отдаване под наем на недвижими имоти, придобити и използвани във връзка с осъществяваната основна дейност на Сдружението, както и всяка друга допълнителна стопанска дейност, не забранена от закона;

(3) Сдружението може да учредява и/или придобива дялове или акции в акционерни дружества или дружества с ограничена отговорност с оглед реализиране на приходи за реализация на целите си съгласно Устава.

(4) Приходът от стопанската дейност на Сдружението може да се използва само за постигането на определените в Устава цели.

(5) Сдружението не може да разпределя печалба.

(6) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.         

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 25 При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез вноски от членовете на Сдружението. Решението се взема с мнозинство 2/3 от всички членове на Сдружението.

 

 1. УПРАВЛЕНИЕ

           ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 26 Върховен орган на Сдружението е общото събрание, негов управителен орган е управителния съвет.

           ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 27 (1) Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.
(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.
(3) Членовете на Сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на общото събрание.

(4) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

(5) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

           КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 28 Общото събрание:
1. приема, изменя и допълва Устава;
2. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
3. избира за срок от 5 (пет) и освобождава членовете на управителния съвет и определя възнаграждението им;

 1. избира измежду членовете на Управителния съвет Председател на управителния съвет и освобождава същия от заеманата длъжност.
  5. приема и изключва членове;
  6. взема решение за откриване и закриване на клонове;
  7. взема решение за участие в други организации;
  8. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
  9. приема бюджета на Сдружението;
  10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
  11. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 2. решава образуването на фондове за финансиране на дейността на Сдружението, техните източници и начина на ползване в съответствие с ЗЮЛНЦ;
  13. отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
  14. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящият Устав;
 3. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
 4. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;
 5. избира Секретар, който води протоколите на заседанията на Общото събрание, а при нужда и на останалите органи на Сдружението;
 6. приема или отхвърля удължаването на периода на замразяване на членство.

 

         ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Чл. 29 (1) Общото събрание заседава :

 1. редовно;
 2. извънредно.

(2) Редовно Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(3) Извънредно Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет и / или от Председателя и / или Изпълнителния директор и / или по искане на една трета от пълноправните членовете на Сдружението.

           СВИКВАНЕ

Чл. 30 (1) Общото събрание се свиква в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението по инициатива на Управителния съвет, Председателя и /или Изпълнителния директор. То може да се свиква по искане на една трета от пълноправните членовете на Сдружението.

(2) Ако в двуседмичен срок от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет, Председателят и / или Изпълнителният директор не отправят писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено от тях лице.

(3) Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред на въпросите, предложения за обсъждане, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква. Поканата се изпраща най-късно 7 /седем/ дни преди датата на провеждане на общото събрание. В бързи или неотложни случаи поканата може да бъде съобщена и по друг начин – по телефон, факс или електронна поща, в посочения седемдневен срок.

(4) В този срок може да постъпват предложения за промяна на дневния ред, които следва да се представят в Управителния съвет.

(5) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са вписани в поканата, освен ако на събранието присъстват всички членове и те са съгласни с това.

(6) Заседанието на Общото събрание се ръководи от Председателя на УС, а при негово отсъствие от Изпълнителния директор.

           ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 31 Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Сдружението. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

           СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 32 (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от Председателя и Протоколчика на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

КВОРУМ

Чл. 33 (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и протоколчика на заседанието и се прилага към протокола за него.

(2) При липса на кворум, заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят. Така проведеното заседание на общото събрание и решенията му са законни, независимо от броя на явилите се членове.  

         ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 34 Всички пълноправни членове имат право на един глас.

Чл. 35 Асоциираните и почетните членове на Сдружението имат право на съвещателен глас.

Чл. 36 Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

 

         КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 37 Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

 1. предявяване на искове срещу него;
 2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Сдружението;
 3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 4. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

         МНОЗИНСТВО

Чл. 38 (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

(2) За решенията за изменяне и допълване Устава на Сдружението и за преобразуване и прекратяване Сдружението се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3) Решенията на Общото събрание се приемат с явно гласуване, освен ако Общото събрание не реши да бъде тайно.

РЕШЕНИЯ

Чл. 39 (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били посочени в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписване в регистъра.

(3) Решенията на Управителния съвет, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от 6 /шест/ месеца от датата на вземане на решението.

             ПРОТОКОЛ

Чл. 40 (1) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.
(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на общото събрание, се завежда в нарочна книга.
(3) Всеки член, присъствал на общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.
             УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 41 (1) Управителният съвет е ръководен орган на Сдружението.

(2) Управителният съвет се състои от три лица – членове на Сдружението. Членовете на Сдружението, които са юридически лица, могат да посочат за членове на управителния съвет лица, нечленуващи в Сдружението.

(3) Не могат да бъдат избирани за членове на Управителния съвет лица, които с присъда са лишени да заемат ръководна, отчетническа и материално отговорна длъжност или по силата на закон или указ не могат да заемат такива длъжности.

             МАНДАТ

Чл. 42 Управителният съвет се избира за срок от 5 (пет) години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено.

Чл. 43 Изборът на членовете на Управителния съвет може да се извърши с явно или с тайно гласуване. Решението за начина на гласуване се взема от Общото събрание.

             ЗАСЕДАНИЯ

Чл. 44 (1) Заседанията на Управителния съвет се свиква от Председателя по негова инициатива, не по-рядко от веднъж на три месеца.

(2) Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет и при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

(3) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна или Интернет / Sкуре или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието

(4) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

(5) Решенията се вземат с мнозинство на присъстващите, а решенията отнасящи се до действия по ликвидация на сдружението, както и решения относно действия на разпореждане с имущество на Сдружението се взимат с мнозинство от всички членове на Управителния съвет.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 45 Решенията на Управителния съвет се оформят в последователно номерирани протоколи за всяка отчетна /финансова/ година.

Чл. 46 (1) Протоколите се съставят по време на провеждане на заседанията и се подписват веднага след тяхното закриване.

(2) В двуседмичен срок след изтичане на всяка календарна година, протоколите за съответната година се подвързват, прономероват и прошнуроват.

Чл. 47 (1) Членовете на Сдружението, членовете на УС и заинтересованите трети лица имат право да получат копие или препис – извлечение от протоколите.

(2) Копията и препис – извлеченията се издават и връчват срещу подпис след заверяване с грифа “вярно с оригинала” и подписване от Председателя или Изпълнителния директор.

СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ

Чл. 48 (1) Протоколите от заседанията на Управителния съвет се описват в протоколната книга, която се открива, води и съхранява от Изпълнителния директор.

(2) Протоколите и протоколната книга се съхраняват на две различни обособени едно от друго места.

             ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 49 Управителният съвет:

 1. председателят, изпълнителният директор и член на Управителния съвет представляват заедно и по отделно Сдружението пред административни, съдебни и банкови институции (Нова, 24.07.2017г.);
 2. председателят, изпълнителният директор и член на Управителния съвет заедно и по отделно сключват договори по трудови взаимоотношения с експерти, изпълнители, наети лица и др., включително с членове на Сдружението и на УС на Сдружението (Нова, 24.07.2017г.);
 3. организира, координира и ръководи цялостната дейност на Сдружението и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 4. делегира управленски права и функции на щатните служители във връзка с организирането и ръководенето на ежедневната оперативна дейност на Сдружението;
 5. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на този Устав;
 6. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 7. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
 8. определя реда, приема правила за работа и организира извършването на дейността на Сдружението;
 9. изготвя и приема вътрешните правила (вътрешните актове) на Сдружението;
 10. избира Почетните членове на Сдружението;
 11. определя адреса на Сдружението;
 12. при предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на Управителния съвет определя заместник – председател на Управителния съвет, който да изпълнява длъжността му до провеждането на избор от Общото събрание;
 13. грижи се за редовното водене на счетоводството на Сдружението;
 14. контролира Председателя на Сдружението;
 15. разглежда нарушения направени от членовете на Сдружението и за всяко от тях взима решения;
 16. разглежда и решава жалби на членовете във връзка с Устава и с вътрешните правила на Сдружението;
 17. открива и управлява банковите сметки на Сдружението, като делегира правата си по тази точка на лицата представляващи сдружението;
 18. определя счетоводител и касиер на Сдружението;
 19. набира и разходва средства за осъществяване на дейността на Сдружението и за осигуряване на неговата финансова издръжка;
 20. взема решения за членуване на Сдружението в други юридически лица (участие в други организации) и за учредяване на юридически лица;
 21. учредява награди и символи на Сдружението;
 22. взема решения за предоставяне на правата за реклама, телевизионно и радиоразпространение на различните видове мероприятия, организирани от или с участие на Сдружението;
 23. взема решения за издаването на печатни органи и други издания на Сдружението;
 24. осъществява връзки с държавни, обществени, творчески, научни и кооперативни организации, търговски дружества, фондации, други органи и организации и с физически лица;
 25. при необходимост създава специализирани комисии. Съставът, редът и начинът на работа на комисиите се уреждат с правилник на съответната комисия;
 26. взема решение за откриване и закриване на клон(ове), определя лицето, което представлява клона и определя обема на представителната му власт. За правомощията, представителството, района на действие, започването и прекратяването на допълнителна стопанска дейност, имуществените взаимоотношения, права и задължения и вида дейност на клона решава Управителният съвет;
 27. назначава ликвидаторите при прекратяване на Сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
 28. Общото събрание може да предостави и други правомощия на Управителния съвет;
 29. взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от компетентността на Общото събрание или на друг орган на Сдружението.

Чл. 50 Правомощията на членовете на Управителния съвет се прекратяват предсрочно:
-По решение на Общото събрание;
-По тяхна писмена молба, отправена до Управителния съвет. Управителният съвет на своето първо заседание след постъпването на молбата, се произнася по нея. При предсрочно прекратяване правомощията на член на управителния съвет, не се провежда нов избор от Общото събрание, а мястото се заема от кандидата, получил най-много гласове от Общото събрание на сдружението след последния кандидат, избран за член на Управителния съвет.

 

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 51 Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на Сдружението.

           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 52 Председателят на управителния съвет се избира от Общото събрание на Сдружението. Мандатът на Председателя е 5 (пет) години. За редовно избран председател на Управителният съвет, се счита канидатът получил най-голям брой гласове. При равен брой гласове за канидатите, получили най-много гласове, между тях се провежда нов избор. Председателят може да бъде преизбиран неограничено.

Чл. 53 Председателят на Управителният съвет;
-Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
-Представлява Сдружението пред трети лица;

-Организира дейността на Сдружението, осъществява оперативното му ръководство;
-Може да преупълномощава трети лица с отделни свои права;

-Приема организационно – управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Сдружението;
-Назначава и осовбождава служители;

-Поддържа контакти и представлява Сдружението и членовете му и защитава интересите му или неговите членове пред съответните държавни, съдебни, обществени и други органи и организации;

-Има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на

Сдружението и не са от компетентността на Управителния съвет или Общото събрание, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия;

-Разпорежда се от името на Сдружението със собствеността и финансовите средства на Сдружението, съгласно предоставените му правомощия от Общото събрание;

-Сключва и прекратява трудовите договори със служителите на Сдружението и подписва гражданските договори с трети лица;

-Решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Управителния съвет или на Общото събрание;

-Съхранява печата на Сдружението;

-Председателят взема всичките си решения еднолично или на основата на решения на

Общото събрание или Управителния съвет.

Чл. 54 Правомощията на Председателя на управителния съвет се прекратяват предсрочно в следните случаи:
-По решение на Общото събрание, прието по предложение на повече от 1/3 от членовете на Общото събрание или по негова писмена молба;
-При предсрочно прекратяване на правомощията на Предаседателя на управителния съвет, Общото събрание на Сдружението избира за нов Председател.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

Чл. 55 (1) Изпълнителният директор на управителния съвет се избира от Общото събрание на Сдружението. Мандатът на Изпълнителния директор е 5 (пет) години. За редовно избран изпълнителен директор се счита канидатът получил най-голям брой гласове. При равен брой гласове за канидатите, получили най-много гласове, между тях се провежда нов избор. Изпълнителният директор може да бъде преизбиран неограничено.

(2) Изпълнителният директор:

 1. Подпомага Председателя в дейността му;
 2. Представлява Сдружението пред трети лица (Нова, 24.07.2017г.);
 3. Поема функциите на Председателя при случаите на временна обективна невъзможност на Председателя да изпълнява своите функции;
 4. Назначава и осовбождава служители, сключва и прекратява трудовите договори със служителите на Сдружението и подписва гражданските договори с трети лица (Изм. 24.07.2017г.);
 5. Осъществява координация на дейността на Общото събрание, Управителния съвет и връзките на Сдружението с институции и други лица;
 6. Осъществява оперативното му ръководство;
 7. Отговаря за организацията и провеждането на заседанията на Общото събрание и на

Управителния съвет;

 1. Организира изпълнението и на други текущи задачи възложени му от Председателя;
 2. Управителният съвет може да възлага и допълнителни функции и задължения на Изпълнителния директор.

           ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 56 (1) Член на Управителния съвет се избира от Общото събрание на Сдружението. Мандатът на Члена на Управителния съвет е 5 (пет) години. За редовно избран член се счита канидатът получил най-голям брой гласове. При равен брой гласове за канидатите, получили най-много гласове, между тях се провежда нов избор. Той може да бъде преизбиран неограничено.

(2) Членът на Управителния съвет:

 1. Подпомага Председателя и Изпълнителния директор в дейностите им;
 2. Представлява Сдружението пред трети лица (Нова, 24.07.2017г.);
 3. Поема функциите на Председателя и/или Изпълнителния директор при случаите на временна обективна невъзможност на Председателя и/или Изпълнителния директор да изпълняват своите функции;
 4. Организира изпълнението и на други текущи задачи възложени му от Председателя и/или Изпълнителния директор;
 5. Управителният съвет може да възлага и допълнителни функции и задължения на Члена на Управителния съвет;
 6. Назначава и осовбождава служители, сключва и прекратява трудовите договори със служителите на Сдружението и подписва гражданските договори с трети лица (Нова, 24.07.2017г.).

           ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 57 (1) Сдружението се представлява заедно и по отделно от Председателя, Изпълнителния директор или Член на Управителния съвет. Те осъществяват връзките с административни, съдебни и банкови институции (Изм. 24.07.2017г.);

(2) Председателят може да упълномощават други лица за извършването на определени действия, конкретно посочени в дадените им пълномощни документи.

 1. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл. 58 (1) Председателят и Изпълнителният директор по решение на Управителния съвет могат да получават възнаграждение за дейността си. Размерът на възнаграждението се определя от Управителния съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет по решение на Управителния съвет могат да получават възнаграждение за дейността си (Изм. 24.07.2017г.).

(3) Щатният персонал има право да получава заплата определена от Управителния съвет и одобрена с годишния бюджет.

(4) Привлечените експерти и сътрудници имат право да получават възнаграждения съобразно сключените договори и извършената работа от фонд, включен в годишния бюджет и одобрен от Общото събрание.

 1. КЛОНОВЕ

Чл. 59 С решение на Общото събрание на Сдружението могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на Сдружението.

Чл. 60 Клоновете не са юридически лица, ръководят се от Управител и извършват дейностите, определени с решението на Общото събрание за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на Управителя.

Чл. 61 Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно Управителят на клона представя пред Управителния съвет на Сдружението отчет за дейността на клона и разходваните средства.

Чл. 62 Председателят на Управителния съвет на Сдружението заявява за вписване пред съда, в района на който се намира седалището и адреса на управление на Сдружението, седалището и адреса на клона, неговия Управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в 7-дневен срок от датата на решението на Общото събрание.

 • ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

         ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 63 Ежегодно до края на месец февруари УС съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

         СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 64 В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

         НАЗНАЧАВАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ОДИТОРИ

Чл. 65 (1) В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от УС.

         ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 66 Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от УС, след което се внасят за разискване и одобрение на свиканото за целта редовно Общо събрание на Сдружението.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОТЧЕТНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 67 Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, Сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 68 Сдружението не разпределя печалба.

 • КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 69 (1) На заседанията на колективните органи на Сдружението се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган, освен ако в настоящия Устав не е предвидено друго. Членовете на Сдружението могат да се запознават със съдържанието на книгите и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица.

 1. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 70 Сдружението може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел с единодушно решение на Общото събрание.

Чл. 71 Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. при обявяването му в несъстоятелност;
 3. с решение на окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

Чл. 72 При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация от Управителния съвет. Относно неплатежоспособността, несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора, се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 73 Ако Общото събрание не е взело решение за разпределяне на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът осребрява имуществото на Сдружението и го разпределя между членовете, съобразно направените от тях вноски.

 1. ПЕЧАТ

Чл. 74 Печатът на Сдружение „Метаморфози” има овална форма, отстрани е изписано „Метаморфози”, а във вътрешен овал в средата е изписано логото или седалището на Сдружението.

 1. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 75
Този Устав е приет на учредително събрание за създаване на СДРУЖЕНИЕ „Метаморфози“.

Чл. 76 Списъкът на учредителите, подписали Устава да се счита неразделна част от този Устав.

Чл. 77 Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 78 За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат радпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

Промените в настоящия Устав са приети единодушно от всички членове на Сдружение „Метаморфози“ на Общо събрание, проведено на 24 юли 2017г., в гр. София, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав:

Янита Веселинова Кирова

Венелина Венелинова Петрова

Ива Христова Лапатова

Ярослав Огнянов Марковски

Мина Христова Лапатова

Васил Димитров Лалев

Ангел Юлианов Калев